Veterinary Sciences and Practices
Research Articles

Detection of Multidrug-Resistant Staphylococci in Beef Processing Line

1.

Department of Veterinary Public Health and Preventive Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Nigeria, Nsukka

2.

Department of Veterinary Pathology and Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Nigeria, Nsukka

3.

Department of Veterinary Microbiology, College of Veterinary Medicine, Michael Okpara University of Agriculture, Umudike

Veterinary Sciences and Practices 2023; 18: 25-30
DOI: 10.5152/VetSciPract.2023.222644
Read: 2 Downloads: 2 Published: 01 April 2023

Some Staphylococcus species are zoonotic and the non-zoonotic species may harbor antibioticresistance genes for transmission to humans via the food chain. The study aimed at determining the staphylococci contamination of beef processed for human consumption and the antibiogram of the organisms. Isolation and identification of Staphylococcus from beef and the meat contact surfaces were done following standard microbiological protocols, including the Application Programmed Interface. Disc diffusion method was used to test the susceptibility of the staphylococci to 14 commonly used antimicrobial agents. The mean staphylococci load of the beef before processing was 5.0 × 109 ± 1.0 × 105 and 7.1 × 109 ± 1.0 × 106 cfu/cm2 after. Of the 200 samples tested, Staphylococcus spp. were isolated in 25 (12.5%). The isolates were Staphylococcus aureus (12%), Staphylococcus xylosus (56%), Staphylococcus cohnii (16%), Staphylococcus saprophyticus (12%), and Staphylococcus hominis (4%). Twenty-two (88%) of the isolates were resistant to antimicrobials, including those listed in World Health Organization’s list of “high” and “highest” priority antibiotics. Eighteen isolates (81.8%) were multidrug resistant while 4 (21%) were resistant to at least 1 antimicrobial agent. Isolation of multidrug-resistant Staphylococcus from beef and the meat contact surfaces portends significant food safety and public health risks as the organisms or their resistance determinants are transmissible to humans via the food chain. This emphasizes the need for the adoption of the “farm to fork” concept of food safety in beef production and processing lines to forestall staphylococci meat contamination and hence the untoward public health and economic consequences thereof.

Sığır Eti İşleme Hattında Çoklu İlaç Dirençli Stafilokokların Belirlenmesi

Bezelye İşleme Hattında Çoklu İlaç Dirençli Stafilokokların Belirlenmesi Bazı Staphylococcus türleri zoonotiktir ve zoonotik olmayan türler de antibiyotik direnci genlerini barındırabilir ve gıda zinciri yoluyla insanlara iletebilir. Bu çalışmanın amacı, insan tüketimi için işlenen sığır etindeki stafilokok kirliliğini ve organizmaların antibiyogramını belirlemektir. Sığır eti ve et temas yüzeylerinden Staphylococcus izolasyonu ve tanımlaması yapılması için Aplikasyon Programlı Arayüz gibi standart mikrobiyolojik protokoller kullanıldı. Stafilokokların 14 yaygın olarak kullanılan antimikrobiyal ajanlara duyarlılığı disk difüzyon yöntemiyle test edildi. İşlemden önceki ortalama stafilokok yükü 5.0 × 109 ± 1.0 × 105 idi ve işlemden sonra 7.1 × 109 ± 1.0 × 106 cfu/cm2 oldu. Test edilen 200 örnekten 25'inde (%12,5) Staphylococcus spp. izole edildi. İzolatlar Staphylococcus aureus (%12), Staphylococcus xylosus (%56), Staphylococcus cohnii (%16), Staphylococcus saprophyticus (%12) ve Staphylococcus hominis (%4) idi. İzolatların 22'si (%88) Dünya Sağlık Örgütü'nün "yüksek" ve "en yüksek" öncelikli antibiyotiklerinin listesinde yer alanlar da dahil olmak üzere antimikrobiyallere dirençliydi. On sekiz izolat (%81,8) multidrug-resistant iken 4'ü (%21) en az bir antimikrobiyal ajana dirençliydi. Sığır eti ve et temas yüzeylerinden çoklu ilaç dirençli Staphylococcus izole edilmesi, organizmaların veya direnç belirleyicilerinin gıda zinciri yoluyla insanlara taşınması bakımından önemli gıda güvenliği ve halk sağlığı riskleri taşımaktadır. Bu sonuç da, sığır üretimi ve işleme hatlarında gıda güvenliği "çiftlikten çatala" kavramının benimsenmesinin stafilokok et kirliliğini önlemek ve buna bağlı olarak olumsuz halk sağlığı ve ekonomik sonuçları engellemenin gerekliliğine vurgu yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sığır eti, temas yüzeyleri, çoklu ilaca dirençli Staphylococcus, Kwata mezbahası, Nijerya

Cite this article as: Joseph Ogugua A, Uju Okafor C, Chibuko Okafor S, et al. Detection of multidrug-resistant Staphylococci in beef processing line. Vet Sci Pract. 2023; 18(1), 25-30.

Files
EISSN 2822-3608