Veterinary Sciences and Practices
Research Articles

General Beekeeping Structure in Sivas, Türkiye

1.

Food, Agriculture and Livestock Directorate, Sivas, Türkiye

2.

Department of Animal Science, Faculty of Veterinary Medicine, Fırat University, Elazığ, Türkiye

Veterinary Sciences and Practices 2023; 18: 65-70
DOI: 10.5152/VetSciPract.2023.22055
Read: 386 Downloads: 145 Published: 16 August 2023

In this study, the level of beekeeping activities in Sivas, which has a wide area, and the technical, economic, and market possibilities of honey production and its by-products were evaluated. As well as, it is foreseen to be a source for studies on beekeeping. A survey was conducted in a total of 325 enterprises out of 2097 beekeeping enterprises existing in Sivas province center and in 16 districts. The data obtained were evaluated by considering appropriate statistical methods and the current situation, problems, and development opportunities of beekeeping in Sivas province were tried to be revealed. It has been observed that breeders have problems such as harsh and long winter conditions, wintering problems, shortage of quality and suitable queen bees, inability to find the market opportunity for the produced honey, and insufficient activities of the organiza- tions. It has been concluded that increasing the number of hives through education, encourag- ing wandering, and producing mutual projects with government programs will increase honey production per hive. With the increase in honey production and the availability of suitable market conditions, the income of the rural people will increase as well as population migration will be prevented.

Arı Yetiştiriciliğinin Genel Yapısı Sivas, Türkiye

Bu çalışmayla yüzölçümü geniş bir alana yayılan Sivas ilinde arıcılık faaliyetlerinin düzeyi ve buna bağlı olarak bal üretimi ile yan ürünlerinin üretiminin teknik, ekonomik ve pazar-piyasa olanak- ları değerlendirilmiştir. Bununla birlikte arıcılık ile ilgili çalışmalara kaynak teşkil etmesi öngörül- müştür. Sivas ili merkez ve 16 ilçede halen mevcut olan 2097 arıcılık işletmesinden toplam 325 işletmede anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen veriler uygun istatistiksel metotlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmiş ve Sivas ilinde arıcılığın mevcut durumu, problemleri ve gelişme olanakları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yetiştiricilerin sert ve uzun geçen kış şartları, kışlatma problemleri, kaliteli ve bölgeye uygun ana arı sıkıntısı, üretilen balın pazar-piyasa olanağını bula- maması, örgütlerin faaliyetlerinin yetersiz olması gibi sıkıntıları olduğu görülmüştür. Bu tespitlerle ilgili kovan sayısının eğitimle artırılması, gezginciliğin teşviki ve örgütlerin hükümet programları ile karşılıklı projeler üretmesi kovan başına bal üretimini artıracağı kanaatine varılmıştır. Bal üre- timinin artması ve uygun pazar şartlarının bulunmasıyla kırsal kesimin gelirinde artış olacağı gibi nüfus göçünün de önüne geçilecektir.

Anahtar Kelimeler: Arı yetiştiriciliği, bal üretimi, koloni sayısı, sosyo-ekonomik yapı, Türkiye

Cite this article as: Arslan E, Bayraktar M. General beekeeping structure in Sivas, Türkiye. Vet Sci Pract. 2023;18(2):65-70.

Files
EISSN 2822-3608