Veterinary Sciences and Practices
Research Articles

Molecular and Pathological Survey of Bovine Viral Diarrhea Virus in the Testis of Bulls

1.

Department of Veterinary Pathology, Cumhuriyet University, Sivas, Türkiye

2.

Department of Veterinary Virology, Atatürk University, Erzurum, Türkiye

3.

Department of Veterinary Pathology, Atatürk University, Erzurum, Türkiye

4.

Department of Veterinary Genetics, Atatürk University, Erzurum, Türkiye

Veterinary Sciences and Practices 2023; 18: 47-51
DOI: 10.5152/VetSciPract.2023.22056
Read: 447 Downloads: 384 Published: 16 August 2023

Bovine viral diarrhea virus (BVDV) is an important pathogen that causes diseases in the gastro- intestinal, respiratory, and reproductive systems. It also leads to a decrease in reproductive per- formance and consequently continuous economic losses in cattle management. The presence of BVD virus in bull testes was investigated in this study using indirect immunofluorescence (IF), immunohistochemistry (IHC), and Reverse Transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) methods. The tissue distribution of BVDV was examined pathologically and virologically in 100 bull testis tissue samples. For this purpose, IF, IHC, and RT-PCR methods were employed. Positive IF staining was detected in 21 (21%) testis samples using the indirect IF method. In IHC staining, 16 (16%) samples were found to be positive. In RT-PCR, 13 (13%) samples tested positive. The results of the presented study demonstrate that BVDV can infect different cell types in bull testes and that the virus can primarily be transmitted through natural or artificial insemination. Therefore, bulls are an important epidemiological factor in the transmission of the disease.

Boğaların Testislerinde Bovine Viral Diyare Virüsünün Moleküler ve Patolojik Olarak Araştırılması

Bovine viral diarrhea virus (BVDV), gastrointestinal, solunum ve üreme sistemlerinde hastalıklara neden olan önemli bir patojendir. Ayrıca, üreme performansında azalmaya yol açar ve bu nedenle sığırların yönetiminde sürekli ekonomik kayıplara neden olur. Bu çalışmada, BVDV’nin boğa tes- tisindeki varlığı indirekt immunofloresan (IF), immunohistokimya (IHC) ve ters transkriptaz poli- meraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemleriyle araştırıldı. Çalışmada, 100 boğa testis dokusu örneğinde BVD virusunun doku dağılımı patolojik ve virolojik olarak incelendi. Bu amaçla, IF, IHC ve RT-PCR yöntemleri kullanıldı. İndirekt IF yöntemiyle 21 (%21) testis örnek, IHC yöntemiyle 16 (%16) örnek pozitif bulundu. RT-PCR'da ise 13 (%13) örnek pozitif bulundu. Sunulan çalışmanın sonuçları, BVDV'nin boğa testisinde farklı hücre tiplerine enfekte olabileceğini ve virüsün öncelikle doğal veya suni tohumlama yoluyla bulaşabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, boğalar hastalığın yayılmasında önemli bir epidemiyolojik faktördür.

Anahtar Kelimeler: Bovine viral diyare virüsü, immunfloresans, immunohistokimya, RT-PCR, testis

Cite this article as: Özkaraca M, Timurkan MÖ, Sağlam YS, Özdemir S, Aydın H, Altun S. Molecular and pathological survey of bovine viral diarrhea virus in the testis of bulls. Vet Sci Pract 2023;18(2):47-51.

Files
EISSN 2822-3608