Veterinary Sciences and Practices
Research Articles

The Effects of Dietary Supplementation with Origanum onites Essential Oil on Growth Performance, Some Blood Parameters, Jejunal Villus Height, and Meat Quality in Broiler Chickens

1.

Sample Approval and Reporting Unit, Çorum Food Control Laboratory Directorate, Çorum, Türkiye

2.

Department of Veterinary Medicine, On Dokuz Mayıs University, Samsun, Türkiye

Veterinary Sciences and Practices 2023; 18: 76-82
DOI: 10.5152/VetSciPract.2023.23107
Read: 316 Downloads: 167 Published: 16 August 2023

 The present study investigated the effects of dietary supplementation with Origanum onites essential oil on growth performance, some blood parameters, jejunal villus height, and meat qual- ity in broiler chickens. Two hundred chicks were used and allocated to 4 groups, including a con- trol group and 3 treatment groups, which received 3 different levels of dietary Origanum onites essential oil (100 ppm, 200 ppm, and 400 ppm). Each study group consisted of 5 subgroups, each including 10 animals. Feed and water were provided ad libitum. Light was provided 24 h/day. The ambient temperature was maintained at an optimum level and adjusted on a weekly basis. Dietary Origanum onites essential oil was given on a daily basis. The incorporation of different lev- els of Origanum onites essential oil into the diet did not affect body weight, body weight gain, feed intake, feed conversion rate, and carcass yield (P > .05). Similarly, dietary supplementation with Origanum onites essential oilhad no significant effect on the antioxidant and serum biochemical parameters investigated (P > .05). On the other hand, dietary Origanum onites essential oilsignifi- cantly affected the spleen weight, jejunal villus height, and meat color (a*) (P < .05). No effect of dietary essential oilwas observed on the meat pH value (P > .05). Several studies are required to determine the more effective level of Origanum onites in broilers.

Etlik Piliçlerde Origanum onites Uçucu Yağlı Diyet Takviyesinin Büyüme Performansı, Bazı Kan Parametreleri, Jejunal Villus Yüksekliği ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

 Bu çalışmada karma yemlere Origanum onites esasnsiyel yağı (OEY) ilavesinin etlik piliçlerde per- formans, bazı kan parametreleri, jejenum villus uzunlukları ve et kalitesi üzerine etkileri araştı- rılmıştır. Deneme, kontrol grubu ve 3 farklı seviyede (100, 200 ve 400 ppm) OEY ilavesi yapılan gruplar olmak üzere toplam 4 gruptan oluşturulmuştur. Denemede, her grup kendi içinde ve her birinde 10 hayvan olacak şekilde 5 alt gruba ayrılmıştır. Denemede toplam 200 adet hayvan kulla- nılmıştır. Su ve yem ad libitum olarak verilmiştir. Aydınlatma 24 sa/gün olarak ayarlanmıştır. Ortam sıcaklığı haftalık olarak optimum değerlerde tutulmuştur. OEY katkısı günlük olarak uygulanmış- tır. Etlik piliç rasyonlarına farklı düzeylerde OEY katkısı; canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüke- timi, yemden yararlanma oranı, karkas randımanı değerlerini etkilememiştir (P>0.05). Aynı şekilde serum biyokimyasal ve antioksidan değerler üzerine de OEY katkısının önemli bir etkisi olmamış- tır (P>0.05). OEY ilavesi dalak ağırlıkları, jejenum villus uzunlukları ve et rengi (a*) parametrelerini önemli ölçüde etkilemiştir (P<0.05). Et pH değerleri üzerine OEY’nın herhangi bir etkisi olmamış- tır (P>0.05). Etlik piliçlerin besi performansını arttırmak için rasyonlara yem katkı maddesi olarak Origanum onites’ in kullanılabileceği, ancak kullanım düzeyini belirlemek için konu ile ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Broyler, et kalitesi, Origanum onites, performans, serum parametreleri, villus

Cite this article as: Saraç HG, Yörük MA. The effects of dietary supplementation with Origanum onites essential oil on growth performance, some blood parameters, jejunal villus height and meat quality in broiler chickens. Vet Sci Pract. 2023;18(2):76-82.

Files
EISSN 2822-3608